KVK Politikası

sipagetti.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla sipagetti.com (“sipagetti”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin sipagetti tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,  https://www.sipagetti.com/tr/sayfa/17/kvk-politikasi web adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, sipagetti ve sipagetti ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, sipagetti tarafından ve/veya sipagetti nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, sipagetti tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili sipagetti birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile sipagetti'nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

sipagetti'de toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, sipagetti tarafından Amaçlar kapsamında yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik danışmanlarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, ve kanunen yetkili kamu/özel kurumlara aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yazılı olarak (elektronik posta kanalı da dahil) posta veya kargo yöntemiyle iş birliği kurulması, açık internet kaynakları kanalı ve/veya yöntemiyle risk değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, telefon / çağrı merkezi kanalıyla (yöntemiyle) iş birliği kurulması ve dava veya icra takibi ile diğer hukuki süreçlerin yürütülmesi, sipagetti mobil uygulamaları yöntemiyle iş birliği kurulması, sipagetti internet sitesi kanalıyla (yöntemiyle) ürün ve/veya hizmetlerin sunulması ve/veya takibi, sipagetti iletişim platformları kanalıyla (yöntemiyle) anket sürecinin yürütülmesi, sipagetti danışmanları, tedarikçileri, iş ortakları kanallarıyla (yöntemleriyle) iş birliği kurulması, hizmetlerin sunulması ve/veya takibi ve faks kanallarıyla (yöntemleriyle) iş birliği kurulması amaçlarıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilecektir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları mevzuatta belirtilen hukuki sebepler kapsamında toplanabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.sipagetti.com/tr/iletisim adresinden ulaşabileceğiniz iletişim formu’nu doldurarak sipagetti'ye iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 1. ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez (cookie) nedir?

Çerez, internet sitesinden kullanıcının en verimli şekilde fayda sağlayabilmesi adına site ziyaret edildiğinde tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna kaydedilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır.

Kullanım amaçları:

Çerezler ile elde edilen veriler, istatistiksel analizler ile internet sitesinin işlevselliğini arttırmak yoluyla verilen hizmeti geliştirmek ve internet sitesinin ve kullanıcıların hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler yalnızca sistemin kullanıcıyı tanıma ve ziyaretlerini takip etme amacıyla kaydedilmektedir. Herhangi bir kişisel veri çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır. sipagetti tarafından toplanan çerez verileri 1 yıl boyunca kaydedilmekte ve süre bitiminde otomatik olarak ortadan kaldırılmakta/silinmektedir.

Çerezlerin tümünü ya da bazılarını kullanıcının engellemesini sağlayan ayarları kullanılan tarayıcı aracılığıyla kapatmak mümkündür. 

İşbu metni kabul etmekle birlikte; sipagetti'nin internet sitesinden tüm özellikleriyle faydalanabilmeniz için topladığı çerezleri ve çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz."

sipagetti dışında sitemizde yer verdiğimiz 3. taraf (third party) şirketler de (google analytics, twitter, facebook, instagram, vb.) bilgisayarınıza, sitemizi ve diğer siteleri ziyaretlerinize dayalı olarak reklam sunmak veyahut daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmak amacıyla çerez yerleştiriyor olabilirler. Bu çerezler ilgili firmalarca yönetilmektedir.

sipagetti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamdaaşağıdaki Açık Rıza Metni'ni ve site kullanım şartlarını kabul ettiğimi beyan ediyorum.

 

sipagetti.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

 

Kişisel verilerimin, risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası, sipagetti faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, sipagetti'nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası; özel nitelikli kişisel verilerimin, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ile mücadele, Müşterini Tanı (KYC) ve benzeri yasal ve ticari risklerin tespiti faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, sipagetti'nin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, sipagetti finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla işlenmesi ve bu amaçlarla söz konusu kişisel verilerimin yurt içinde ve icabında dışında bulunan sunucularınızda barındırılması ile ödeme hizmetlerinin temini amaçlarıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik, danışman, tedarikçilerinize, iş ortaklarınız ile kanunen yetkili kamu/özel kurumlara aktarılmasını kabul ediyorum.

 

rolex hulk production tag heuer calibre 17 replica louis vuitton replica bags panerai flyback 1950 breitling navitimer world a24322 replica handbags uk perfectwatches rolex sea dweller models replica hermes g shock watches price in india omega seamaster orange rubber strap replica chanel rolex day date ii history omega homage watches fendi replica